Print version | Tilbage 

Salgs- og leveringsbetingelser for Optilite ApS

 

1 GYLDIGHED:

Disse salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle Optilite ApS' leverancer til køber ("Køber"), med mindre andet skriftligt er aftalt.

 

2 PRIS, BETALING OG GARANTI:

Alle priser er i DKK og ekskl. moms, gebyrer mv. Levering sker til de på leveringstidspunktet gældende priser. Betalingsbetingelser er 30 dage netto.

Hvis betaling ikke sker rettidigt, påløber der renter med 2% af det udestående beløb pr. påbegyndt måned. Optilite ApS er, med mindre andet skriftligt er aftalt, eller andet fremgår af hidtidige samhandelsvilkår, berettiget til at kræve en anfordringsgaranti for rettidig betaling af afgivne ordrer.

Køber er ikke berettiget til at modregne med eventuelle modkrav mod Optilite ApS og har ikke ret til at tilbageholde nogen del af købesummen på grund af modfordringer af nogen art.

 

3 TILBUD OG ORDREBEKRÆFTELSE:

Alle tilbud fra Optilite ApS, herunder tilbud på Optilite ApS' hjemmeside, udgør alene en opfordring til Køber om at fremsætte et tilbud ved afgivelse af ordre til Optilite ApS. Tilbud er gældende i 6 uger, regnet fra tilbuddets dato.

Endelig aftale om levering er først indgået ved Optilite ApS' udsendelse af ordrebekræftelse ("Aftale"). Købers ordre er således ikke bindende for Optilite ApS, førend Optilite ApS har accepteret ordren ved udsendelse af ordrebekræftelse.

Når Køber har afgivet en ordre, kan Køber ikke foretage ændringer i denne, herunder ændringer i forhold til specifikationer, medmindre dette accepteres af Optilite ApS.

 

4 PRODUKTINFORMATION

Oplysninger om produktinformation, herunder priser, tegninger, specifikationer og lignende, samt andre detaljer i Optilite ApS' kataloger, reklamer, salgsfremmende materiale eller andre steder, herunder Optilite ApS' hjemmeside, er ikke juridisk bindende og skal alene betragtes som vejledende.

 

5 LEVERANCENS OMFANG:

Leverancen omfatter de ydelser, der er beskrevet i den fremsendte ordrebekræftelse. Køber har pligt til at kontrollere ordrebekræftelsens indhold og de beskrevne ydelser og bærer risikoen for fejl, der kunne være iagttaget ved en sådan kontrol. Optilite ApS forbeholder sig ret til uden varsel at foretage nødvendige produktændringer, hvis dette kan ske uden væsentlig gene for Køber. Tidligere oplyste tekniske specifikationer er således med forbehold af efterfølgende foretagne tekniske ændringer.

 

6 LEVERING:

Alle forsendelser sker ab fabrik (EXW (Incoterms 2010)) fra Optilite ApS' adresse, med mindre andet skriftligt er aftalt. Forventet leveringstidspunkt er angivet i ordrebekræftelsen og er skønsmæssige og ikke bindende for Optilite APS.

Optilite ApS forbeholder sig retten til at foretage delleverancer.

Ved leveringen har Køber pligt til at kvittere for leverancens modtagelse. Ved at kvittere for modtagelsen af varerne bekræfter Køber, at leveringen er i overensstemmelse med ordrebekræftelsen.

Parterne kan særskilt aftale, at levering foretages af Optilite ApS, og levering sker herefter ved vognkant, på fast vej, så nær anvendelsesstedet, som muligt. Dette gælder også, hvis Optilite ApS har påtaget sig at levere varerne på et særligt sted på byggepladsen. Køber stiller for egen regning mandskab til rådighed ved aflæsning. Hvis aflæsning ikke kan ske straks ved leverancens ankomst, debiteres Køber for ventetid og anden forsinkelse, udover første time, efter gældende timetakst.

Såfremt Køber ikke er repræsenteret på det aftalte leveringssted og tid, kan Optilite ApS vælge enten at aflæsse varerne på stedet, eller at medbringe varerne retur og afkræve Køber dokumenterede øgede fragtomkostninger, tillige med evt. udgifter til leje og opmagasinering. Såfremt parterne har aftalt, at levering foretages af Optilite ApS overgår risikoen for varerne først til Køber fra aflæsningen.

Hvis Købers forhold forhindrer aftagelse af varer til aftalt tid, kan Optilite ApS foretage opmagasinering, for Købers regning. I dette tilfælde overgår risikoen for varerne til Køber fra opmagasineringstidspunktet.

 

7 KØBERS UNDERSØGELSESPLIGT

I forbindelse med leveringen skal Køber straks foretage en grundig og passende undersøgelse af varerne. Hvis Køber vil påberåbe sig, at varerne har en synlig skade, herunder beskadigelse af emballage og indpakning, skal Køber straks og senest på leveringsdagen give Optilite ApS meddelelse herom. Hvis Køber vil påberåbe sig, at varerne havde en ikke synlig skade ved leveringen, skal Køber senest 5 dage fra leveringen af varerne til Køber give meddelelse herom til Optilite ApS. Hvis Køber vil påberåbe sig, at Optilite ApS ikke har leveret det bestilte antal varer, eller at Optilie ApS ikke har leveret de faktisk bestilte varer, skal Køber senest 5 dage fra leveringen af varerne til Køber give meddelelse herom til Optilite ApS. Såfremt Køber i forbindelse med leveringen af varerne har kvitteret uden anmærkninger, jf. punkt 6 ovenfor, er Køber efterfølgende afskåret fra at gøre gældende, at det leverede havde en synlig skade ved leveringen, eller at der ikke er blevet leveret det bestilte antal varer.

 

8 FORSINKELSE:

I tilfælde af forsinkelse, på grund af Optilite ApS' forhold, er Køber ikke berettiget til at ophæve Aftalen, medmindre der foreligger væsentlig forsinkelse. Ophævelse kan altid ske, såfremt levering ikke har fundet sted senest 30 dage fra den aftalte leveringsdato. Ophævelse skal ske skriftligt. Ved forsinkelse er Køber ikke berettiget til at kræve nogen form for erstatning hos Optilite ApS, ej heller i en situation, hvor Aftalen ophæves, og uanset om forsinkelsen kan tilregnes Optilite ApS som uagtsom. Optilite ApS er heller ikke erstatningsansvarlig for evt. merudgifter ved Købers indgåelse af dækningskøb.

 

9 MANGLER:

Reklamation over mangler ved leverede varer skal ske omgående, og senest 7 arbejdsdage efter varernes ankomst til det af Køber anviste leveringssted. Afgiver Køber ikke en sådan meddelelse, uagtet Køber har opdaget eller burde have opdaget manglen, kan Køber ikke senere gøre manglen gældende over for Optilite ApS. Det er Køber, der har bevisbyrden for, at den mangel, som Køber vil påberåbe sig ved varen, var til stede på tidspunktet for leveringen af varen til Køber.

I forbindelse med en reklamation over en varer skal Køber senest samtidig med fremsendelsen af reklamationen til Optilite ApS fremsende en præcis beskrivelse af den påståede mangel, billeder af den påståede mangel samt en kopi af Købers købsbevis/kvittering.

Reklamation er kun gyldig, hvis den sker skriftlig. Såfremt Køber ikke er repræsenteret ved leveringen, er Køber ikke senere berettiget til at reklamere over mangler ved leverancen.

Anerkender Optilite ApS den fremsatte reklamation, er Optilite ApS berettiget til enten at udbedre de påberåbte mangler, eller at foretage omlevering. Såfremt afhjælpning eller omlevering ikke er sket senest 4 uger efter sket reklamation, er Køber berettiget til at hæve Aftalen.

Har Køber ikke inden 12 måneder efter leveringsdagen, påberåbt sig en eventuel mangel ved de leverede varer overfor Optilite ApS, kan Køber ikke senere gøre manglen gældende. Anvendes varen mere intensivt, end det er aftalt eller kan anses for forudsat ved ordrens indgåelse, forkortes denne periode forholdsmæssigt. For dele, der er udskiftet eller repareret, påtager Optilite ApS sig de samme forpligtelser, som gælder for de oprindeligt solgte varer i et tidsrum af 12 måneder, dog således at Optilite ApS' mangelansvar ikke for nogen del af de solgte varer kan udstrækkes til mere end 18 måneder fra det oprindelige leveringstidspunkt.

 

10 PRODUKTANSVAR

For produktansvar gælder de til enhver tid gældende regler i dansk ret med ansvarsbegrænsninger, der følger af disse salgs- og leveringsbetingelser.

Optilite ApS er kun ansvarlig for skader, herunder død og personskader, såfremt det kan dokumenteres, at de leverede varer havde en defekt ved leveringen af varen til Køber og såfremt det kan dokumenteres, at skaden er direkte forårsaget af den defekte vare.

Optilite ApS er ikke ansvarlig for eventuel skade på fast ejendom eller løsøre tilhørende Køber forårsaget af en vare, efter levering er sket. Optilite ApS er heller ikke ansvarlig for eventuel skade på produkter, som er fremstillet af eller opbevares hos Køber, eller på Købers varer, hvori de af Optilite ApS leverede varer indgår.

 

11 ANSVARSBEGRÆNSNING:

Optilite ApS er kun ansvarlig for skader, hvis det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse begået af Optilite ApS eller andre, for hvilke Optilite ApS har ansvaret. For så vidt angår skade, der indtræder på fast ejendom eller løsøre, mens varerne er i Købers besiddelse, er Optilite ApS ikke ansvarlig. Sidstnævnte er heller ikke ansvarlig for skade på bygninger eller løsøre, produceret af tredjemand, men hvori produkter fra Optilite ApS indgår, bort set fra den mangeludbedring, der påhviler Optilite ApS i henhold til pkt. 7. Optilite ApS er i intet tilfælde ansvarlig for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab, herunder konventionalbodsbetalinger eller betaling af andre bøder i anledning af forsinkelse eller mangler ved de solgte varer.

Optilite ApS' samlede erstatningsansvar kan ikke overstige kr. 500.000,00. Køberen er pligtig at holde Optilite ApS skadesløs for det ansvar, som Optilite ApS måtte blive pålagt i tilfælde, hvor ansvaret går ud over de grænser, der er fastlagt i de foran anførte bestemmelser, herunder, men ikke begrænset til tilfælde, hvor et erstatningsansvar har hjemmel i lov om produktansvar. Køberen er i så fald pligtig at lade sig sagsøge ved samme domstol, som behandler produktansvarskrav mod Optilite ApS. De ovennævnte ansvarsbegrænsninger er tillige gældende i tilfælde af, at en leverance forsinkes, eller hvis den er behæftet med mangler.

 

12 RETURVARER:

Kun ubeskadigede lagervarer i original emballage tages retur og kun efter forudgående skriftlig aftale herom. Lagervarer tages kun retur mod et fradrag på 20% af den fakturerede pris ekskl. moms. Speciallavede varer tages ikke retur.

Transport af returnerede varer fra Køber til Optilite ApS sker for Købers regning.

 

13 OVERDRAGELSE AF RETTIGHEDER OG FORPLIGTELSER

Optilite ApS er berettiget til at overdrage samtlige rettigheder og pligter i forhold til opfyldelse af en ordre tjl tredjemand uden Købers accept.

 

14 FORCE MAJEURE

Følgende omstændigheder (force majeure) medfører ansvarsfrihed for Optilite ApS, såfremt de forhindrer levering af varerne eller gør opfyldelsen urimelig byrdefuld: arbejdskonflikt, strejke, lockout og enhver anden omstændighed, som Optilite ApS ikke har kontrol over, såsom brand, krig, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, usædvanligt vejr og naturkatastrofer, herunder vulkanudbrud og skybrud, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraft samt mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra leverandører, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder.

Såfremt forsinkelse ved levering skyldes force majeure, udskydes leveringstiden med den tid, som hindringen varer, idet begge parter dog skal være berettiget til ansvarsfrit at annullere ordren om levering af varen, når hindringen har varet i mere en 3 måneder. Nærværende bestemmelse finder anvendelse, uanset om årsagen til forsinkelsen indtræffer før eller efter udløbet af den aftalte leveringstid.

 

15 RÅDGIVNING:

Optilite A/S kan ikke drages til ansvar for rådgivning i forbindelse med en sket leverance, med mindre der er indgået skriftlig aftale om projektering/teknisk rådgivning. I øvrigt henvises til det ovenfor anførte punkt vedrørende ansvarsbegrænsning.

 

16 ÆNDRINGER AF SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

Optilite ApS kan til enhver tid ændre nærværende salgs- og leveringsbetingelserne. Den til enhver tid gældende version af salgs- og leveringsbetingelserne kan findes på www.optiliteas.dk.

 

17 LOVVALG OG TVISTIGHEDER:

Disse salgs- og leveringsbetingelser er underlagt dansk ret, der dog skal ses bort fra de danske internationale privatretlige regler og de Forenede Nationers konvention om aftaler om internationale køb af løsøre (CISG). Alle retsspørgsmål i anledning af skete leverancer afgøres ved Optilite ApS' værneting, retten i Horsens, hvilket tillige er tilfældet ved leverancer til udlandet - og i alle tilfælde er dansk rets regler gældende. I entreprisesager, hvor AB 92 er vedtaget, går voldgiftsklausulen heri forud for nærværende bestemmelse

 

Salgs- og leveringsbetingelser for Optilite ApS

1. Gyldighed:

Disse salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle leverancer, med mindre andet skriftligt er aftalt.

2. Pris, betaling og garanti:

Alle priser er ekskl. moms. Levering sker til de på leveringstidspunktet gældende priser. Betalingsbetingelser er: 30 dage netto. Ved overskridelse betales renter med 2% pr. påbegyndt måned. Optilite ApS er, med mindre andet skriftligt er aftalt, eller andet fremgår af hidtidige samhandelsvilkår, berettiget til at kræve en anfordringsgaranti for rettidig betaling af afgivne ordrer.

3. Tilbud og ordrebekræftelse:

Tilbud er gældende i 6 uger, regnet fra tilbudets dato. Endelig aftale om levering er først indgået ved Optilite ApS' udsendelse af ordrebekræftelse.

4. Leverancens omfang:

Leverancen omfatter de ydelser, der er beskrevet i den fremsendte ordrebekræftelse. Køber har pligt til at kontrollere ordrebekræftelsens indhold og de beskrevne ydelser og bærer risikoen for fejl, der kunne være iagttaget ved en sådan kontrol. Optilite ApS forbeholder sig ret til uden varsel at foretage nødvendige produktændringer. Tidligere oplyste tekniske specifikationer er således med forbehold af efterfølgende foretagne tekniske ændringer.

5. Levering:

Alle forsendelser sker ab fabrik, med mindre andet skriftligt er aftalt. Ved leveringen har køber pligt til at kvittere for leverancens modtagelse. Såfremt det særskilt måtte være aftalt, at levering foretages af Optilite ApS, sker levering ved vognkant, på fast vej, så nær anvendelsesstedet, som muligt. Dette gælder også, hvis Optilite ApS har påtaget sig at levere varerne på et særligt sted på byggepladsen. Køber stiller for egen regning mandskab til rådighed ved aflæsning. Hvis aflæsning ikke kan ske straks ved leverancens ankomst, debiteres køber for ventetid og anden forsinkelse, udover første time, efter gældende timetakst.
Såfremt køber ikke er repræsenteret på det aftalte leveringssted og tid, kan Optilite ApS vælge enten at aflæsse varerne på stedet, eller at medbringe varerne retur og afkræve køber dokumenterede øgede fragtomkostninger, tillige med evt. udgifter til leje og opmagasinering. Risikoen for varerne overgår til køber fra aflæsningen/returneringen.
Hvis købers forhold forhindrer aftagelse af varer til aftalt tid, kan Optilite ApS foretage opmagasinering, for købers regning. Risikoen for varerne overgår til køber fra opmagasineringstidspunktet.

6. Forsinkelse:

I tilfælde af forsinkelse, på grund af Optilite ApS' forhold, er køber ikke berettiget til at ophæve aftalen, medmindre der foreligger væsentlig forsinkelse. Ophævelse kan altid ske, såfremt levering ikke har fundet sted senest 30 dage fra den aftalte leveringsdato. Ophævelse skal ske skriftligt. Ved forsinkelse er køber ikke berettiget til at kræve nogen form for forsinkelses-erstatning hos Optilite ApS, ej heller i en situation, hvor aftalen ophæves, og uanset om forsinkelsen kan tilregnes Optilite ApS som uagtsom. Optilite ApS er heller ikke erstatningsansvarlig for evt. merudgifter ved købers indgåelse af dækningskøb.

7. Mangler:

Reklamation over mangler ved leverede varer skal ske omgående, og senest 7 arbejdsdage efter varernes ankomst til det af køber anviste leveringssted. Reklamation er kun gyldig, hvis den sker skriftlig. Såfremt køber ikke er repræsenteret ved leveringen, er køber ikke senere berettiget til at reklamere over mangler ved leverancen. Anerkender Optilite ApS den fremsatte reklamation, er Optilite ApS berettiget til enten at udbedre de påberåbte mangler, eller at foretage omlevering. Såfremt afhjælpning eller omlevering ikke er sket senest 4 uger efter sket reklamation, er køber berettiget til at hæve aftalen.

8. Ansvarsbegrænsning:

Optilite ApS er kun ansvarlig for personskade samt tingskade, hvis det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse begået af Optilite ApS eller andre, for hvilke Optilite ApS har ansvaret. For så vidt angår skade, der indtræder på fast ejendom eller løsøre, mens varerne er i kundens besiddelse, er Optilite ApS ikke ansvarlig. Sidstnævnte er heller ikke ansvarlig for skade på bygninger eller løsøre, produceret af tredjemand, men hvori produkter fra Optilite ApS indgår, bort set fra den mangeludbedring, der påhviler Optilite ApS i henhold til pkt. 7. Optilite ApS hæfter aldrig for driftstab, avancetab og/eller andet end direkte tab. Optilite ApS' ansvar for skade på ting kan ikke overstige kr. 500.000,00. Køberen er pligtig at holde Optilite ApS skadesløs for det ansvar, som Optilite ApS måtte blive pålagt i tilfælde, hvor ansvaret går ud over de grænser, der er fastlagt i de foran anførte bestemmelser, herunder, men ikke begrænset til tilfælde, hvor et erstatningsansvar har hjemmel i lov om produktansvar. Køberen er i så fald pligtig at lade sig sagsøge ved samme domstol, som behandler produktansvarskrav mod Optilite ApS. De ovennævnte ansvarsbegrænsninger er tillige gældende i tilfælde af, at en leverance forsinkes, eller hvis den er behæftet med mangler.

9. Returvarer:

Kun ubeskadigede lagervarer i original emballage tages retur og kun efter forudgående skriftlig aftale herom. Varer tages kun retur mod et fradrag på 20% af den fakturerede pris ekskl. moms. Kreditering af varen sker først ved efterfølgende salg til ny køber.

10. Rådgivning:

Optilite A!S kan ikke drages til ansvar for rådgivning i forbindelse med en sket leverance, med mindre der er indgået skriftlig aftale om projektering/teknisk rådgivning. I øvrigt henvises til det ovenfor anførte punkt vedrørende ansvarsbegrænsning.

11. Tvistigheder:

Alle retsspørgsmål i anledning af skete leverancer afgøres ved Optilite ApS' værneting, retten i Horsens, hvilket tillige er tilfældet ved leverancer til udlandet - og i alle tilfælde er dansk rets regler gældende. I entreprisesager, hvor AB 92 er vedtaget, går voldgiftsklausulen heri forud for nærværende bestemmelse